Як зни­щу­ють ро­бо­чі мі­сця в де­пре­сив­них ре­гіо­нах Укра­ї­ни

Як ві­до­мо, го­лов­на за­по­ру­ка еко­но­мі­чно успі­шної кра­ї­ни — роз­ви­ну­тий кон­ку­рен­тно­спро­мо­жний ма­лий та се­ре­дній бі­знес. Зда­ва­лось, дер­жа­ва мала б під­три­му­ва­ти їх, ство­рю­ва­ти ком­фор­тні умо­ви для зро­ста­н­ня та роз­ви­тку, та­ким чи­ном сти­му­лю­ю­чи під­при­єм­ни­цьку ді­яль­ність, яка б за­крі­плю­ва­ла на­се­ле­н­ня на еко­но­мі­чно слаб­ких те­ри­то­рі­ях і ство­рю­ва­ла б нові ро­бо­чі мі­сця.

Читати