Тіль­ки ра­ди­каль­ні змі­ни мо­жуть по­ни­зи­ти та­ри­фи в м.Ки­є­ві

Май­же ко­жно­го дня спо­жи­ва­чі по­слуг ЖКГ сти­ка­ю­ться з про­бле­ма­ми ко­му­наль­но­го ха­ра­кте­ру. То во­до­про­від­ни­ки не хо­чуть ре­мон­ту­ва­ти кран, то не зро­зумі­ло, звід­ки у ра­хун­ках за спо­жи­ті по­слу­ги з’яв­ля­ю­ться астро­но­мі­чні ци­фри. Час іде, а ціни все ро­стуть. Ро­стуть і ко­му­наль­ні та­ри­фи. Для ба­га­тьох киян це є ве­ли­кою про­бле­мою, адже рі­вень за­ро­бі­тної пла­ти не від­по­від­ає рів­ню цін на ко­му­наль­ні по­слу­ги. Це та­ри­фи, що …

Читати