Круте піке до дна

На по­ча­тку не­за­ле­жно­сті Укра­ї­на мала роз­ви­не­ну еко­но­мі­ку, сіль­ське го­спо­дар­ство, енер­ге­ти­чний ком­плекс і одну із най­біль­ших фло­ти­лій в сві­ті. Але, за май­же трид­цять ро­ків не­за­ле­жно­сті, укра­їн­ська по­лі­ти­чна псев­до-елі­та ра­зом з олі­гар­ха­ми, як ска­зав кла­сик, «про­мо­та­ла все».  Зав­дя­чу­ю­чи діям «му­дрих» ре­фор­ма­то­рів, ми досі не ста­ли не­за­ле­жною кра­ї­ною. Бі­га­є­мо від Ро­сії до США чи Євро­пи. На­да­лі са­мо­стій­но не мо­же­мо оби­ра­ти свій за­галь­но­по­лі­ти­чний і еко­но­мі­чний …

Читати