Чому 2019 – ви­рі­шаль­ний щодо кур­су кра­ї­ни?

“2019 рік по­ви­нен ста­ти ро­ком стру­ктур­них змін у дер­жа­ві, бо якщо си­ту­а­ція не змі­ни­ться, то ми мо­же­мо втра­ти­ти дер­жа­ву вза­га­лі”, – так вва­жає лі­дер гро­мад­сько­го руху «Ки­я­ни за спра­ве­дли­вість» Ана­то­лій Ар­тем­чук. Ре­да­кція Все­укра­їн­ської га­зе­ти “На­го­лос” про­ве­ла зу­стріч з гро­мад­ським ді­я­чем та обго­во­ри­ла по­лі­ти­чну си­ту­а­цію в кра­ї­ні.  “Ми ма­є­мо усі на­ле­жні атри­бу­ти дер­жа­ви, ре­сур­си, від­по­від­ні ін­сти­ту­ції, але біда в тому, що вони …

Читати