Укра­ї­на в умо­вах не­ого­ло­ше­ної вій­ни

На­ре­шті Укра­ї­на обра­ла сво­го п’я­то­го пре­зи­ден­та. І це вже пе­ре­мо­га для ко­жно­го, це на­дія на сві­тле май­бу­тнє. Але якою ці­ною ді­став­ся омрі­я­ний пре­стол ни­ні­шньо­му гла­ві дер­жа­ви? Укра­ї­на про­йшла крізь кров, смерть, сльо­зи та скор­бо­ту. Укра­їн­ці без ва­гань від­да­ва­ли свої жи­т­тя за мрію, мрію про віль­не та сві­тле май­бу­тнє сво­їх ді­тей.

Читати

На­ціо­наль­на сві­до­мість, гі­дність і па­трі­о­тизм – шлях до по­кра­ще­н­ня жи­т­тя укра­їн­ців

Гі­дність, від­да­ність, на­ціо­на­лізм та па­трі­о­тизм – це не лише най­го­лов­ні­ші яко­сті лю­ди­ни як гро­ма­дя­ни­на сво­єї дер­жа­ви, а й най­ва­жли­ві­ші чин­ни­ки ви­хо­ду Укра­ї­ни із си­стем­ної кри­зи і по­кра­ще­н­ня жи­т­тя ко­жно­го пе­ре­сі­чно­го укра­їн­ця, бо па­трі­о­тизм – це на­сам­пе­ред лю­бов до сво­єї Ві­тчи­зни.

Читати

Як зни­щу­ють ро­бо­чі мі­сця в де­пре­сив­них ре­гіо­нах Укра­ї­ни

Як ві­до­мо, го­лов­на за­по­ру­ка еко­но­мі­чно успі­шної кра­ї­ни — роз­ви­ну­тий кон­ку­рен­тно­спро­мо­жний ма­лий та се­ре­дній бі­знес. Зда­ва­лось, дер­жа­ва мала б під­три­му­ва­ти їх, ство­рю­ва­ти ком­фор­тні умо­ви для зро­ста­н­ня та роз­ви­тку, та­ким чи­ном сти­му­лю­ю­чи під­при­єм­ни­цьку ді­яль­ність, яка б за­крі­плю­ва­ла на­се­ле­н­ня на еко­но­мі­чно слаб­ких те­ри­то­рі­ях і ство­рю­ва­ла б нові ро­бо­чі мі­сця.

Читати

Скан­даль­ний ДПТ Від­ра­дно­го – гро­ма­да про­ти

Ки­їв­ська вла­да па­м’я­тає про лю­дей тіль­ки під час ви­бо­рів. З ча­сів Чер­но­ве­цько­го це вже уві­йшло в зви­чку. Ось і на цей раз Ки­їв­ра­да за­твер­ди­ла Де­таль­ний план те­ри­то­рії (ДПТ) в ме­жах буль­ва­ру Ва­цла­ва Га­ве­ла (І­. Ле­псе), ву­лиць Су­здаль­ської, Ака­де­мі­ка Бі­ле­цько­го і за­лі­зни­ці в Со­лом’­ян­сько­му ра­йо­ні сто­ли­ці.

Читати

Тіль­ки ра­ди­каль­ні змі­ни мо­жуть по­ни­зи­ти та­ри­фи в м.Ки­є­ві

Май­же ко­жно­го дня спо­жи­ва­чі по­слуг ЖКГ сти­ка­ю­ться з про­бле­ма­ми ко­му­наль­но­го ха­ра­кте­ру. То во­до­про­від­ни­ки не хо­чуть ре­мон­ту­ва­ти кран, то не зро­зумі­ло, звід­ки у ра­хун­ках за спо­жи­ті по­слу­ги з’яв­ля­ю­ться астро­но­мі­чні ци­фри. Час іде, а ціни все ро­стуть. Ро­стуть і ко­му­наль­ні та­ри­фи. Для ба­га­тьох киян це є ве­ли­кою про­бле­мою, адже рі­вень за­ро­бі­тної пла­ти не від­по­від­ає рів­ню цін на ко­му­наль­ні по­слу­ги. Це та­ри­фи, що …

Читати

Лі­ку­ва­ти­ся за­дар­ма – дар­ма лі­ку­ва­ти­ся або ме­ди­чна ре­фор­ма в дії

“Пе­ре­сі­чна лю­ди­на не може до­зво­ли­ти собі лі­ку­ва­н­ня за кор­до­ном. А на дер­жа­ву спо­ді­ва­ти­ся мар­но. Си­сте­ма, яка мі­цно вко­ре­ни­ла­ся у ві­тчи­зня­ну ме­ди­ци­ну, ефе­ктив­на хіба для ке­рів­ни­цтва га­луз­зю – тен­де­ри, від­ка­ти, за­ку­пів­лі в одно­го ви­ко­нав­ця тощо. Же­бра­цька зар­пла­та лі­ка­рів зму­шує бу­ду­ва­ти свою си­сте­му на рів­ні лі­ка­рень, де про­стий укра­ї­нець ре­аль­но від­чу­ває свою ме­ди­чну не­за­хи­ще­ність.

Читати